Ενότητα 3 - Το χρέος του ιστορικού

Στην υπόλοιπη ζωή λοιπόν, δε θα μπορούσε κανείς να αποβάλει αυτού του είδους την εύνοια προς γνωστούς και φίλους. γιατί πράγματι πρέπει ο ενάρετος άντρας να αγαπά τους φίλους και την πατρίδα και να μισεί τους ίδιους εχθρούς που μισούν και οι φίλοι του και να αγαπά τους φίλους μαζί με τους φίλους του. όταν όμως κάποιος επωμίζεται το χαρακτήρα του ιστορικού πρέπει να ξεχάσει όλα αυτά και πολλές φορές να κατακρίνει και να κατηγορεί κατά τρόπο που ντροπιάζει τους πιο στενούς συγγενείς, όταν τα σφάλματα των πράξεων τους δείχνουν αυτό. Γιατί, όπως ακριβώς, όταν ένας ζωντανός οργανισμός αχρηστεύεται ολόκληρος, έτσι και όταν λείψει η αλήθεια από την ιστορία ό,τι απομένει από αυτήν γίνεται μια αφήγηση χωρίς όφελος.

Ασκήσεις

1) τῷ βίῳ, τήν ἐπιείκειαν, τοῖς φίλοις, τούς ἐχθρούς, τῶν ὂψεων, τῆς ἀληθείας: Να κλίνετε τα ουσιαστικά και στους δύο αριθμούς, αφού πρώτα τα αναγνωρίσετε.*

2) τόν ἀγαθόν: Να κλίνετε το επίθετο και στα τρία γένη και στους δύο αριθμούς.

3) ἐλέγχειν, ψέγειν : Να γράψετε τα απαρέμφατα του Μέλλοντα και του Αορίστου.

*Αναγνώριση ουσιαστικού, π.χ. τῆς ἱστορίας: γενική ενικού, γένους θηλυκού του ουσιαστικού της α’ κλίσης, η ἱστορία.

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας.