Κεφάλαιο πρώτο - Ενότητα 2

Η αμερικανική επανάσταση: σχεδιαγραμματική παρουσίαση μαθήματος

Αγγλικές αποικίες στην Αμερική: 1607-1783
Αποικίες Β. Αμερικής:


Αποικίες του Βορρά: ( )


Αποικίες του Νότου: ( )


Διοίκηση:


Η αποικιακή κρίση και η αμερικανική επανάσταση
Αιτίες της κρίσης:
Α)Ταχεία ανάπτυξη των αποικιών:

Β)Επταετής πόλεμος ( ):

Γ)Αντίδραση αποίκων:

Δ)Ένοπλη σύγκρουση:

Η αμερικανική επανάσταση
Διαφωτισμός:
Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας:
Πόλεμος της ανεξαρτησίας ή αμερικανική επανάσταση- Αρχηγός:
1778:
1781:

Η ανεξαρτησία και το νέο κράτος
Αναγνώριση: Συνθήκη των ………………………………………………………………………………….

Σύνταγμα των ΗΠΑ: …………………………………………………………………………………………..

Κεντρική κυβέρνηση: αποφασίζει για ……………………………………………………………………

Πολιτείες: αποφασίζουν για …………………………………………………………………………………

Νομοθετική εξουσία:


Εκτελεστική εξουσία:


Δικαστική εξουσία:

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας.